KONKURS SCENARIUSZOWY SCRIPT PRO

aSCRIPT PRO jest kontynuacją konkursu Hartley-Merril; jest organizowany przez Szkołę Wajdy i Festiwal Netia Off Camera. Partnerem strategicznym konkursu jest Canal +, a partnerem Polski Instytut Sztuki Filmowej. Jego głównym zadaniem jest wspieranie scenarzystów na początku kariery. Konkurs organizowany jest po raz dwudziesty trzeci, od czterech lat pod nową nazwą. Trzy nagrody regulaminowe wynoszą: Nagroda Główna  – 20 000 PLN, Druga Nagroda PISF – 12 000 PLN, Trzecia Nagroda PISF – 8 000 PLN. W tym roku zostanie przyznana również Nagroda Specjalna Canal + w wysokości 15 000 PLN.

 

Najważniejsze zasady zgłaszania prac:

– konkurs dotyczy scenariuszy pełnometrażowych filmów fabularnych
– konkurs adresowany jest do scenarzystów na początku kariery – można mieć na koncie najwyżej dwa zrealizowane wg swojego scenariusza filmy
– termin składania scenariuszy w edycji SCRIPT PRO 2016 upływa 22 lutego 2016 roku
– jeden scenariusz może mieć najwyżej trzech autorów
– konkurs jest przeznaczony dla osób pełnoletnich
– scenariusze muszą być oryginalne (z pewnymi wyjątkami nie są przyjmowane adaptacje)
– prace konkursowe muszą być podpisane godłem (pseudonimem), a dane autora należy dołączyć w osobnej kopercie, również opatrzonej godłem (pseudonimem)
– przy redagowaniu scenariusza należy uwzględnić ogólnie przyjęte zasady konstruowania scenariusza filmowego. Organizatorzy zalecają czcionkę Courier New, rozmiar 12 pt. i odstępy między wierszami 1,5 lub 2 linijki
– szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępny jest dostępny tutaj

Zgłoszenie konkursowe ma charakter mailowy i musi zawierać:

–  scenariusz do 125 stron (podpisane godłem oraz w celu ochrony praw – tekstem „praca konkursowa SCRIPT PRO 2016
– synopsisu (streszczenie fabuły) – maks. 2 strony (podpisane Godłem)
– podpisany i zeskanowany formularz zgłoszeniowy zawierający dane autora: godło, tytuł scenariusza, imię, nazwisko, datę urodzenia, adres, telefon i adres e-mail oraz własnoręcznie podpisane oświadczenie Uczestnika/Uczestników o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych na potrzeby związane ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem Konkursu, o treści: „Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) na potrzeby związane z Konkursem SCRIPT PRO i zgodnie z jego Regulaminem”. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik do regulaminu dostępny tutaj
zgłoszenie należy wysłać mailem na adres konkurs@scriptpro.pl;
– potwierdzenie wpłaty na konto w wysokości 100 zł tytułem opłaty wpisowej (nr konta jest podany tutaj).

Organizatorzy powołują niezależne Jury, złożone z przedstawicieli polskiego przemysłu filmowego, które wyłoni finalistów konkursu i przyzna nagrody. We wcześniejszych edycjach konkursu w pracach jury uczestniczyli m.in.: Edward Żebrowski, Feliks Falk, Stanisław Różewicz, Jacek Fuksiewicz, Jacek Kondracki, Magdalena Piekorz, Sławomir Fabicki, Anna Jadowska, Maciej Karpiński, Piotr Dzięcioł, Joanna Krauze, Marcin Wrona, Jan Dworak, Andrzej Bart, Andrzej Saramonowicz, Leszek Dawid, Grzegorz Łoszewski.Żródło: scriptpro.pl